Avis legal

Avis legal

per Administradora Moodle -
Nombre de respostes: 0

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Alumnes del Pla de formació”. La finalitat del fitxer és la inscripció de l'alumnat als cursos del Pla de formació del voluntariat de Catalunya (PFAVC).

La unitat responsable del fitxer és la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat de la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu postal (Passeig Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgacc.benestar@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert).